A tehetségészlelés és tehetségfejlesztés lehetőségei az iskolában

Milyen eszközök állnak a pedagógusok rendelkezésére a tehetségek azonosításához, egyedi fejlesztésük biztosításához?

A módosított Nemzeti Alaptanterv erőteljes hangsúlyt helyez az iskolai tehetséggondozásra. Az Alaptantervben kiemelésre kerül, hogy a tehetséggondozást valamennyi nevelési-oktatási szakaszban, minden neveléssel, oktatással foglalkozó intézménynek alkalmaznia kell, és a pedagógiai programjába szükséges beillesztenie. Ezen munka eredményességének szakmai támogatásához kínálunk korszerű tehetséggondozási szemléletű, gyakorlatorientált képzést az általános és középiskolák pedagógusai számára. A tehetséges tanulók szükségleteire reflektáló, adaptív iskolai környezet megteremtésére irányuló nevelés kialakításának komplex tehetséggondozás egyik fontos alapköve a tehetségek megbízható eljárásokkal történő felismerése, azonosítása, a másik alapelem pedig a felismert tehetség fejlesztéséhez a megfelelő programok biztosítása. A tehetségek felismerését és fejlesztését célul kitűző továbbképzés az objektivitásra törekvő mérőeszközök változatosságával és használatuk feltételeivel ismerteti meg a résztvevőket, különös hangsúlyt helyezve arra, hogy a tehetségazonosítást követnie kell egy széleskörű programkínálatnak, mert a fejlesztő programokban történő tanulói részvétel váltja valóra a tehetségfelismerés alapvető célkitűzéseit.

A képzés témakörei: 1) A tehetség iskolai megnyilvánulásai, a mérés szerepe a tehetségfelismerésben; 2) Tehetségfelismerés teljesítmény alapján; 3) Tehetségészlelés: a megfigyeléstől a viselkedési skálákig; 4) Csoportszervezési eljárások a tehetségprogramokban, a gyorsítás szerepe a tehetségfejlesztésben;  5) A gazdagítás és differenciálás színterei, – a hazai tehetségprogramok jellemzői; 6) Döntéshozatali eljárások az iskolai tehetségfelismerésben, a programba lépés címkézésmentes kommunikációja.

Megvalósítás: 3 személyes vagy online kontakt képzési nap.

A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák
A továbbképzésen résztvevők:
a) megismerik a mérésen alapuló tehetségfelismerés eszközeit, a vizsgálati eredmények
dokumentálásának és különböző célcsoportok (tanulók, pedagógusok, szülők) felé történő
kommunikálásának kereteit és módját;
b) képessé válnak megfigyelési tapasztalatokra és viselkedési skálákra támaszkodó tehetségészlelésre;
c) képessé válnak a tanuló képességeit és szükségleteit leíró adatok elemzésére, ezek alapján javaslatot
tenni a tanuló fejlődését elősegítő célkitűzésekre és tehetségfejlesztő programokra;
d) megismerik a különböző tehetségfejlesztő programokat, azok elemeit, csoportszervezési
eljárásaikat és a gyorsítást, a gazdagító és differenciáló programokat, az iskolai szintű gazdagító modell
lehetőségeit;
e) megismerik az iskolai tehetségfelismerést érintő döntéshozatal folyamatát, és képessé válnak a
fejlesztésre vonatkozó jogosultság eredményes kommunikációjára.

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei
• felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettség,
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú melléklete alapján tanító vagy
tanári vagy szociálpedagógus vagy fejlesztő pedagógus vagy kollégiumi nevelő munkakör betöltésére
jogosító szak/szakképzettség.
• szakképzettségének megfelelő területen legalább 2 év szakmai tapasztalat.
• Online kontakt megvalósuló képzés esetében felhasználói szintű számítógépes (Office programcsomag) és webhasználati ismeret.

További információ a képzésről