Akkreditált pedagógus-továbbképzések

Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

Felnőttképzési engedély szám: E/2021/000141

Felnőttképzési nyilvántartásba-vételi szám: B/2020/000849


Az akkreditált pedagógus-továbbképzések részvételi feltételeire vonatkozóan a nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményeit a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. számú melléklete tartalmazta korábban, 2024. január 19-től a 401/2023 (VIII.30.) Korm. rendelet 2. számú mellékletből tájékozódhat. MEGTEKINTÉS

A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményei

A 2023/2024. tanévben tervezetten meghirdetésre kerülő képzések:

Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására

A folyamatba ágyazott továbbképzés a tehetséggondozás intézményi kereteinek meghatározásától a célcsoport igényeire reflektáló tehetségfejlesztő programok megvalósításának koordinálásáig nyújt elméleti hátteret és gyakorlati bázist. Felkészíti továbbá a pedagógusokat a Nemzeti Tehetség Program pályázatainak megírására.

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés (2 képzési nap 2 hét különbséggel)

További információ a képzésről


Komplex tehetségtámogatás az iskolában 

A folyamatba ágyazott továbbképzés segíti a tehetségfejlesztés széles spektrumú szemlélete által a pedagógusoknak a komplex iskolai tehetséggondozásra való felkészülését az alapelvek és módszertani eljárások megismerését követően a pedagógiai gyakorlatba történő adaptáció által.

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés (2 képzési nap 2 hét különbséggel)

További információ a képzésről


A tehetségészlelés és tehetségfejlesztés lehetőségei az iskolában

A tehetségek felismerését és fejlesztését célul kitűző továbbképzés az objektivitásra törekvő mérőeszközök változatosságával és használatuk feltételeivel ismerteti meg a résztvevőket, különös hangsúlyt helyezve arra, hogy a tehetségazonosítást követnie kell egy széleskörű programkínálatnak, mert a fejlesztő programokban történő tanulói részvétel váltja valóra a tehetségfelismerés alapvető célkitűzéseit.

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés (3 kontaktnap)

További információ a képzésről


Szocio-emocionális készségek fejlesztése és az életpálya-tervezés támogatása tehetségmentorálással 

A továbbképzés a mentori tevékenységnek egy mellőzött, de igen lényeges területét öleli fel, amely a tehetségek szocio-emocionális készségeinek állapotfelmérésével és fejlesztésének módszertanával és a tanulói életpálya tervezés gyakorlatával ismerteti meg a résztvevőket.

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés (3 kontaktnap)

További információ a képzésről


Tehetség-portfólió: A tanulói portfólió felhasználási lehetőségei a tehetséggondozás folyamatában

A portfólió lehetővé teszi a diákok teljesítményének folyamatos és változatos értékelését, ily módon a tehetségfelismerésben és a tehetségfejlődés nyomon követésében betöltött szerepe által képes támogatni a tehetséggondozás komplex tevékenységegyüttesét és folyamatjellegét. Használata továbbá nagyban segítheti a tehetségvesztés elleni iskolai lépéseket, emellett pedig a program résztvevői a tehetséggondozás reflektívebb művelésére lesznek általa képesek. 

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés (3 kontaktnap)

További információ a képzésről


Tehetségtámogató tanulásszervezés a köznevelésben

A továbbképzés felkészíti a pedagógusokat a kreatív klíma megteremtésére, a tanulási helyzetek hatékony időkezelésére, a heterogén tanulói csoportok differenciált tanulásszervezésére.

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés (2 képzési nap 2 hét különbséggel)

További információ a képzésről


Iskolai tehetségazonosítás online eszközökkel

A tehetséggondozás első és legfontosabb lépése ily módon, hogy a kiemelkedő képességet mutató tanulók azonosítása megtörténjen, ebben segíti az intézményeket és a pedagógusokat a Tehetségek Magyarországa projektben kifejlesztett, a Nemzeti Tehetség Központ által működtetett online csoportos mérési rendszer, melynek használatára biztosít felkészítést a folyamatba ágyazott továbbképzés.

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés (2 képzési nap 2 hét különbséggel)ű

További információ a képzésről