Képzési portfólió

Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

Felnőttképzési engedély szám: E/2021/000141

Felnőttképzési nyilvántartásba-vételi szám: B/2020/000849

Felnőttképzési programok

Tehetségbarát tanulási módszerek

Hogyan lesz élmény a tanulás? Adekvát tanulásszervezési módszerekkel hogyan támogatható, hogy minden gyermek, tanuló ráismerjen a saját erősségére? Milyen típusai vannak a differenciálásnak? Hogyan teremthető meg a kreatív klíma?

Felnőttképzési program (1 nap, 5 óra – óvodapedagógusok, tanítók, tanárok számára)

Tehetségdiagnosztika

A tehetségdiagnosztika eszközrendszerének bemutatása a tehetségazonosítástól, a tehetséges gyerekek megtalálásától, a különböző tehetségfejlesztő programokba történő beválogatásig, egészen az adott programok hatásvizsgálatig terjedően. Szemléletformáló, a módszertani alapokat bemutató képzés.

Felnőttképzési program (1 nap, 5 óra – óvodapedagógusok, tanítók, tanárok számára)

Intézményi tehetségkoncepció kialakítása

Minden intézmény a gyermekek és tanulók igénye alapján speciális és egyedi, ami a tehetséggondozás módszereiben és tevékenységeiben is megmutatkozik. Hogyan tükrözi ezeket vissza az intézményi tehetségkoncepció? Milyen szempontok mentén kerülnek meghatározásra az intézményi tehetséggondozás alapelvei?

Felnőttképzési program (1 nap, 10 óra – óvodapedagógusok, tanítók, tanárok számára)

Tehetséghasznosulás és pályaorientáció

A tehetséghasznosulás, a képességek egyénileg és társadalmilag adekvát formáinak azonosítása, az életpályaépítési kompetenciák minél tudatosabb fejlesztése jelentősen meghatározza, hogy a potenciálból produktum lehessen. Az iskolai oktató-nevelő munka ebben meghatározó, a pedagógus és család együttműködése ennek eredményességét jelentősen fokozni tudja. A képzés szemléletformáló, a tehetséggondozás és pályaorientáció kapcsolódási pontjainak meghatározásával a család – iskola – tanuló együttműködési és tervezési lehetőségeihez nyújt módszertani támogatást.

Felnőttképzési program (1 nap, 10 óra – tanítók, tanárok számára)

Sport és tehetséggondozás

Sporttehetségek azonosítás és speciális fejlesztése, és a sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó programok megszervezésének és lebonyolításának szempontjai kerülnek meghatározásra a szemléletformáló képzés során. A résztvevők megismerkedhetnek a sporttehetség kibontakozását segítő, integratív szemléletű programokkal, ezek főbb fejlesztési irányvonalaival, kapcsolódó tevékenységtípusokkal.

Felnőttképzési program (1 nap, 5 óra – tanítók, tanárok számára)

Akkreditált pedagógus-továbbképzések

Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására

A folyamatba ágyazott továbbképzés a tehetséggondozás intézményi kereteinek meghatározásától a célcsoport igényeire reflektáló tehetségfejlesztő programok megvalósításának koordinálásáig nyújt elméleti hátteret és gyakorlati bázist. Felkészíti továbbá a pedagógusokat a Nemzeti Tehetség Program pályázatainak megírására.

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés (2 képzési nap 2 hét különbséggel)

Komplex tehetségtámogatás az iskolában 

A folyamatba ágyazott továbbképzés segíti a tehetségfejlesztés széles spektrumú szemlélete által a pedagógusoknak a komplex iskolai tehetséggondozásra való felkészülését az alapelvek és módszertani eljárások megismerését követően a pedagógiai gyakorlatba történő adaptáció által.

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés (2 képzési nap 2 hét különbséggel)

A tehetségészlelés és tehetségfejlesztés lehetőségei az iskolában

A tehetségek felismerését és fejlesztését célul kitűző továbbképzés az objektivitásra törekvő mérőeszközök változatosságával és használatuk feltételeivel ismerteti meg a résztvevőket, különös hangsúlyt helyezve arra, hogy a tehetségazonosítást követnie kell egy széleskörű programkínálatnak, mert a fejlesztő programokban történő tanulói részvétel váltja valóra a tehetségfelismerés alapvető célkitűzéseit.

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés (3 kontaktnap)

Szocio-emocionális készségek fejlesztése és az életpálya-tervezés támogatása tehetségmentorálással 

A továbbképzés a mentori tevékenységnek egy mellőzött, de igen lényeges területét öleli fel, amely a tehetségek szocio-emocionális készségeinek állapotfelmérésével és fejlesztésének módszertanával és a tanulói életpálya tervezés gyakorlatával ismerteti meg a résztvevőket.

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés (3 kontaktnap)


Tehetség-portfólió: A tanulói portfólió felhasználási lehetőségei a tehetséggondozás folyamatában

A portfólió lehetővé teszi a diákok teljesítményének folyamatos és változatos értékelését, ily módon a tehetségfelismerésben és a tehetségfejlődés nyomon követésében betöltött szerepe által képes támogatni a tehetséggondozás komplex tevékenységegyüttesét és folyamatjellegét. Használata továbbá nagyban segítheti a tehetségvesztés elleni iskolai lépéseket, emellett pedig a program résztvevői a tehetséggondozás reflektívebb művelésére lesznek általa képesek. 

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés (3 kontaktnap)

Tehetségtámogató tanulásszervezés a köznevelésben

A továbbképzés felkészíti a pedagógusokat a kreatív klíma megteremtésére, a tanulási helyzetek hatékony időkezelésére, a heterogén tanulói csoportok differenciált tanulásszervezésére.

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés (2 képzési nap 2 hét különbséggel)

Iskolai tehetségazonosítás online eszközökkel

A tehetséggondozás első és legfontosabb lépése ily módon, hogy a kiemelkedő képességet mutató tanulók azonosítása megtörténjen, ebben segíti az intézményeket és a pedagógusokat a Tehetségek Magyarországa projektben kifejlesztett, a Nemzeti Tehetség Központ által működtetett online csoportos mérési rendszer, melynek használatára biztosít felkészítést a folyamatba ágyazott továbbképzés.

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés (2 képzési nap 2 hét különbséggel)