Intézményi tehetségkoncepciótól a tehetségműhelyek megvalósításáig

A tehetséggondozás kiemelt területe az oktató-nevelő munkának, módszereit és eszközeit az adott intézmény célcsoportjának igényei határozzák meg.

A jól kidolgozott intézményi tehetségkoncepció tanórai és tanórán kívüli programok éves tervezését, komplex fejlesztést biztosító tehetségműhelyek, tehetségfejlesztő programok megvalósítását, pályázati projektekbe történő bekapcsolódást alapozza meg. A folyamatba ágyazott továbbképzés ehhez nyújt segítséget: a tehetséggondozás intézményi kereteinek meghatározásától a célcsoport igényeire reflektáló tehetségfejlesztő programok megvalósításának koordinálásáig nyújt elméleti hátteret és gyakorlati bázist.

A továbbképzés első kontaktnapja felkészíti a pedagógusokat az intézményi tehetségkoncepció megalkotására, a tehetséggondozás tanórai és tanórán kívüli elemeinek a megtervezésére, mely alapján a nem kontakt szakaszban el tudják készíteni az intézményi éves tehetséggondozó programtervet. A második kontaktnap egy konkrét tehetségműhely megtervezéséhez, megvalósításának koordinálásához nyújt szakmai ismereteket, módszertani segítséget a résztvevők számára.

A képzés tematikai egységei:

  • Tehetséggondozás törvényi szabályozása, elméleti háttere
  • Tehetséggondozás gyakorlati lehetőségei
  • Élmény- és felfedezésalapú komplex tehetségfejlesztő programok tervezése
  • Programtervezés és -megvalósítás koordinálása az intézményben

A továbbképzés kontakt szakasza döntően a résztvevők tevékenységére, egyéni és csoportos feladatmegoldásra, interaktív tevékenységére épít. A továbbképzés során a résztvevők rövid előadásokhoz kapcsolódóan konkrét feladatok által tudják az elméletet gyakorlati lehetőségekhez kapcsolni, saját intézményükre jellemző megvalósítási módokhoz rendelni, ily módon az önálló programtervezésre és -megvalósításra felkészülni.

Egy-egy tematikai egység felépítése: elmélet, tapasztalati tanulásra építő gyakorlatok és feladatok, valamint konkrét esetekre, személyes tapasztalatokra irányuló megbeszélés. A továbbképzés személyes kontakt megvalósítási forma esetén jellemzően 2 kontaktnapon valósul meg, melyek között legalább 2 hét áll rendelkezésre a feladatok elkészítéséhez. Online kontakt megvalósítás esetén 4*5 foglalkozási óra jelenti a kontakt szakaszt, mely szinkron és aszinkron tanulási módok által valósul meg; ezen időszakon belül a nem kontakt szakaszban nyílik lehetőség a feladatok elvégzésére.

A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák
• a tehetséggondozásra vonatkozó modellek megismerése, a széles spektrumú
tehetségfejlesztés szemléletének elsajátítása,
• tehetségfejlesztő programok specifikumai,
• intézményi tehetségkoncepció megalkotásának elméleti és gyakorlati aspektusai,
• az iskolai éves tervezésbe beépíthető tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozó alkalmak
előkészítése,
• tehetségfejlesztő program megtervezésére, megvalósítás feltételeinek meghatározására
történő felkészülés,
• felkészülés tehetségfejlesztő programok értékelésére, a fenntarthatóság szempontjainak a
meghatározására.

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei
• felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettség,
• a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében felsorolt munkakörök
betöltésére jogosító szakok.
Online kontakt megvalósuló képzés esetében felhasználói szintű számítógépes (Office programcsomag) és webhasználati ismeret.

A képzés teljesítéséhez a nem kontakt szakaszban intézményi programtervet készítenek a résztvevők, majd a továbbképzés zárását követő két hétben záródolgozat leadása szükséges, mely egy tehetségfejlesztő program tervezetét jelenti.

További információ a képzésről