Komplex tehetségtámogatás az iskolában

A köznevelési törvényben deklaráltan megjelenik, hogy minden tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, a kiemelten tehetséges tanulók pedig különleges bánásmódot igényelve támogatást kapjanak tehetségük kibontakoztatásához. A Nemzeti Alaptanterv a köznevelés vonatkozásában az aktív tanulást helyezi a középpontba, melynek eredményességét a támogató tanulási környezet, az egyénre szabott tanulási lehetőségek és a képesség-kibontakoztatás támogatása biztosítja.

A folyamatba ágyazott továbbképzés segíti a tehetségfejlesztés széles spektrumú szemlélete által a pedagógusoknak a komplex iskolai tehetséggondozásra való felkészülését az alapelvek és módszertani eljárások megismerését követően a pedagógiai gyakorlatba történő adaptáció által.

A képzés főbb témakörei: 1) Tehetségmodellek, 2) Tehetségtámogató tanulási környezet és kreatív klíma, 3) Tehetségtámogató osztálytermi gyakorlat, 4) Gazdagítás – differenciálás, 5) Tanórán kívüli lehetőségek – projektek, 6) Fejlesztő értékelés, 7) Tehetségkibontakoztatás segítése: szocio-emocionális készségek fejlesztése, 8) Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban.

Megvalósítás: 4×4 online kontaktóra.

További információ a képzésről