Tehetségtámogató tanulásszervezés a köznevelésben

A köznevelési törvényben deklaráltan megjelenik, hogy minden tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, a kiemelten tehetséges tanulók pedig különleges bánásmódot igényelve támogatást kapjanak tehetségük kibontakoztatásához. A Nemzeti Alaptanterv a köznevelés vonatkozásában az aktív tanulást helyezi a középpontba, melynek eredményességét a támogató tanulási környezet, az egyénre szabott tanulási lehetőségek és a képesség-kibontakoztatás támogatása biztosítja.

A továbbképzés segíti a tehetségfejlesztés széles spektrumú szemlélete által a pedagógusok erre való felkészülését: az alapelvek és módszertani eljárások megismerését követően a pedagógiai gyakorlatba történő adaptáció által. A folyamatba ágyazott képzés szemléletének megfelelően a kontakt órákon és az egyéni tanulás során megszerzett tudást és tapasztalatokat a résztvevők visszaforgatják a gyakorlatba, ahol – tutori támogatással – magasabb szintű tapasztalati tudásra tesznek szert. (A tapasztalataikat reflektált munkanaplóban foglalják össze.) Az ezt követő kontakt órákon ezt a tudást újra munkába veszik, és újabb tudással egészítik ki. A továbbképzés kontakt szakasza felkészíti a pedagógusokat a kreatív klíma megteremtésére, a tanulási helyzetek hatékony időkezelésére, a heterogén tanulói csoportok differenciált tanulásszervezésére, melyeket a nem kontakt szakasz során saját tanóráikon is alkalmazni tudnak, tapasztalataikról reflexiót írnak. A második kontakt szakasz során a csoportos tehetséggondozás további lehetőségeivel (gazdagítás, projektmódszer), az egyéni tehetségfejlesztés metodikájával ismerkedhetnek meg.

Bekapcsolódás feltételei: A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú melléklete alapján tanári vagy tanítói munkakör betöltésére jogosító szak. Nevelő-oktató munkában eltöltött legalább egy év szakmai gyakorlat.

További információ a képzésről ITT található.