Novemberi online képzések

Tehetségbarát tanítási módszerek

(5 órás felnőttképzési program)

A képzés célja a széles spektrumú tehetséggondozó szemlélet megismertetése a mindennapi oktató-nevelő munkát meghatározó szempontok alapján. A kreatív klíma, az aktív tanulás és a differenciálás jellemzőinek megismertetése.

Témakörök:

 • A széles spektrumú tehetséggondozó szemlélet alapvetéseinek megismerése, az ebben rejlő lehetőségek pedagógiai munkában történő azonosítása.
 • A tehetségklíma jellemzőinek megismerése.
 • A differenciálás jellemzői, előnyei, az érdeklődés mentén történő differenciálás pedagógiai alapelvei. Saját tantárgyra vonatkozóan a differenciált foglalkozás terveinek elkészítése az érdeklődés mentén történő differenciálás alkalmazásával.

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettség; a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében felsorolt munkakörök betöltésére jogosító szakok.

Képzési tájékoztató

Időpont: 2021. NOVEMBER 12. (JELENTKEZÉS)

Időpont: Időpont: 2021. NOVEMBER 26. (JELENTKEZÉS)


Sport és tehetséggondozás

(5 órás felnőttképzési program)

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a sporttehetségek azonosításának és speciális fejlesztésének, valamint a sporttehetségeket fejlesztő integratív tehetséggondozó programok megszervezésének és lebonyolításának szempontjait. A képzés részeként előzetes terv készül egy tanórán kívüli, a sporttehetség kibontakozását segítő, integratív szemléletű, a fizikai és érzelmi tényezők, az alapkompetenciák fejlesztését, továbbá a támogató környezet megteremtését segítő foglalkozássorozat megtervezésére.

Témakörök:

 • Sporttehetségek támogatásának alapelveinek megismerése: sporttehetségek fejlesztésének specifikumai, a tehetségfejlődést befolyásoló tényezők megismerése. A sporttehetségek fejlesztési tevékenységébe ezen szempontok integrálása.
 • A sporttehetség kibontakozását segítő, integratív szemléletű, a fizikai és érzelmi tényezők, az alapkompetenciák fejlesztését, továbbá a támogató környezet megteremtését segítő programok jellemzőinek megismerése; tehetségprogram megvalósítására való hajlandóság, felkészülés a tervezet elkészítésére.
 • A sportolói kettős karrier építésének támogatásához szempontok megismerése, a sporttehetségek fejlesztési tevékenységbe ennek tudatos beépítésére való felkészülés, támogató attitűd formálása.

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettség; a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében felsorolt munkakörök.

Képzési tájékoztató

Időpont: 2021. november 4. 14.00-17.15 (JELENTKEZÉS)


Tehetségdiagnosztika

(5 órás felnőttképzési program)

A tehetségdiagnosztika eszközrendszerének bemutatása a tehetségazonosítástól, a tehetséges gyerekek megtalálásától, a különböző tehetségfejlesztő programokba történő beválogatásig, egészen az adott programok hatásvizsgálatig terjedően. Célja a szemléletformálás, módszertani alapok bemutatása.

Témakörök:

 • A tehetségdiagnosztika alapvetéseinek megismerése, integrálási lehetőségek a saját szakmai munkába.
 • A tehetségdiagnosztika módszereinek, az azonosítás lehetséges módjainak megismerése. e
 • A tehetségazonosítás eredményeire épülő egyéni és csoportos fejlesztési lehetőségek típusainak, az érdeklődés mentén történő differenciálás pedagógiai alapelveinek megismerése.
 • Az érdeklődés mentén történő differenciálás alkalmazásával egy témanap vázlatos tervének elkészítése.

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettség; a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében felsorolt munkakörök betöltésére jogosító szakok.

Képzési tájékoztató

Időpont: 2021. november 19. (JELENTKEZÉS)


Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására,
tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására

(30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés, mely 4×4 óra online kontaktórában valósul meg)

A jól kidolgozott intézményi tehetségkoncepció tanórai és tanórán kívüli programok éves tervezését, komplex fejlesztést biztosító tehetségműhelyek, tehetségfejlesztő programok megvalósítását, pályázati projektekbe történő bekapcsolódást alapozza meg. A folyamatba ágyazott továbbképzés ehhez nyújt segítséget: a tehetséggondozás intézményi kereteinek meghatározásától a célcsoport igényeire reflektáló tehetségfejlesztő programok megvalósításának koordinálásáig nyújt elméleti hátteret és gyakorlati bázist.

A képzés teljesítéséhez a nem kontakt szakaszban intézményi programtervet készítenek a résztvevők, majd a továbbképzés zárását követő két hétben záródolgozat leadása szükséges, mely egy tehetségfejlesztő program tervezetét jelenti.

A képzés tematikai egységei:

 • Tehetséggondozás törvényi szabályozása, elméleti háttere
 • Tehetséggondozás gyakorlati lehetőségei
 • Élmény- és felfedezésalapú komplex tehetségfejlesztő programok tervezése
 • Programtervezés és -megvalósítás koordinálása az intézményben

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettség; a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében felsorolt munkakörök betöltésére jogosító szakok.

Képzési tájékoztató

Időpont: 2021. november 12., 13., 26., 27. (JELENTKEZÉS)


Kollégiumi tehetségprogramok és intézményi tehetségkoncepció kialakítása

 (10 órás felnőttképzési program)


A képzés célja, hogy a kollégiumok pedagógusai a saját intézményi tehetséggondozó koncepció kialakításához szükséges szempontokat megismerjék. A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja alapján kiemelt szerepe van az egyénre szabott tanulási módszerek elsajátításának, ezzel segítve az iskolai órákra való felkészülést, a jó eredmények elérését, a hátránnyal küzdők felzárkóztatását, a gyermekek tehetségének kibontakoztatását. A képzés során a célcsoport-specifikus kollégiumi tehetséggondozás alapelveinek és tehetségprogramok kidolgozásának szempontjainak megismerése történik, segítve ezzel a felkészülést a Nemzeti Tehetség Program pályázatán való részvételre.

Képzési tájékoztató

Időpont: 2021. november. 17. 9.00-15.30 (webinárium) (JELENTKEZÉS)